(1)
Коначева, С. А. Крест и слава в постметафизической перспективе. frai 2021, 5, 161-172.